Termeni și condiții generale

8 februarie 2019 |

 TERMENI SI CONDITII GENERALE

VERSIUNEA 1.0.

Aceşti termeni generali (˝Termeni & Conditii Generale˝ sau TCG), ce includ si Anexa 3, sunt parte integrantă a Contractului de utilizare aplicatie SOFTWARE dintre Prestator si Beneficiar (Contractul de utilizare aplicatie SOFTWARE, impreuna cu Anexele şi TCG constituie ˝CONTRACTUL˝).

In cuprinsul prezentului CONTRACT, urmatorii termeni vor avea urmatorul inteles:

 • APLICATIA” – reprezinta solutia web de gestionare a rezervarilor, utilizata online, denumita RESTOGRAF MANAGER.

 • APLICATII” – se refera, in mod colectiv, la aplicatia IOS sau ANDROID si la website-ul www.restograf.ro.

 • DATA DE FACTURARE” – reprezinta data alocata Beneficiarului, la care Prestatorul efectueaza emiterea facturii lunare.

 • FACTURA LUNARA” – reprezinta factura fiscala emisa lunar de Prestator, la Data de Facturare, cuprinzand contravaloarea Rezervarilor si/sau a pretului terminalului si a alor servicii.

 • INFORMATII” – se refera la ID-ul (username) si parola primita de Beneficiar si care sunt folosite de acesta pentru a accesa online Aplicatia RESTOGRAF MANAGER.

 • REZERVARE” – rezervarea efectuata prin intermediul Aplicatiei RESTOGRAF MANAGER, la o anumita data si o anumita ora, fie introdusa manual de catre Beneficiar, cu ajutorul RESTOGRAF MANAGER, fie primita de Beneficiar prin aplicatia IOS/ANDROID sau website www.restograf.ro.

 • SUPORT” – se refera la activitatea de asistenta tehnica de specialitate acordata de Prestator Beneficiarului pe durata executarii contractului.

 • SERVICII INCLUSE” – se refera la serviciile enumerate pe larg in Anexa 2 la prezentul Contract.

 • TERMINAL” – inseamna tableta sau computerul furnizat de catre Prestaor Beneficiarului.


Art.1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prestatorul se obliga sa asigure Beneficiarului dreptul neexclusiv de utilizare a Aplicatiei, cu conditia respectarii de catre acesta a prevederilor prezentului Contract. De asemenea, beneficiarul va putea achizitiona terminalul (tableta sau computer) necesar pentru instalarea Aplicatiei, in conditiile art. 3 de mai jos si ale Anexei 1 la prezentul Contract.

1.2 Ca parte a obiectului Contractului, Prestatorul va transmite la adresa de posta electronica a Beneficiarului indicata in prezentul Contract comunicari cu privire la Aplicatie.

Art.2. DURATA CONTRACTULUI

2.1 Prezentul contract intra in vigoare din momentul semnarii sale de catre reprezentantii legali ai ambelor parti si este valabil pe perioada indicata in prezentul Contract.

2.2 Contractul se prelungeste automat, pe perioade succesive egale cu perioada contractuala initiala, daca niciuna dintre parti nu solicita in scris incetarea contractului, printr-o notificare transmisa prin email la sau prin scrisoare recomandata, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului initial sau a perioadelor succesive ulterioare.

Art.3. PRETUL CONTRACTULUI. MODALITATE DE PLATA

3.1 Pretul contractului consta in Valoarea Rezervarilor si a Terminalului furnizat de Prestator, conform Anexei 1.

3.2 La Data de Facturare Prestatorul va factura Beneficiarului valoarea Rezervarilor efectuate de Beneficiar prin intermediul Aplicatiei Restograf, pe intreaga durata a lunii precedente, fie ca este vorba de Rezervari primite de Beneficiar cu ajutorul aplicatiei IOS/Android sau website restograf.ro, fie ca este vorba de Rezervari introduse manual de catre Beneficiar cu ajutorul Restograf Manager, cu aplicarea tarifelor din Anexa 1 la prezentul Contract.

3.3 Plata Facturii lunare se va efectua in lei la cursul BNR+1% din ziua facturarii, in termen de maxim 14 zile calendaristice de la emiterea facturii, prin transfer bancar in contul curent al Prestatorului indicat in factura emisa.

3.4 Factura se va emite in Data de facturare, fiind expediata Beneficiarului prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail indicata in Anexa 1 la prezentul Contract si afisata inclusiv in Restograf Manager. In cazul in care facturile nu ajung la Beneficiar, acesta nu este exonerat de obigatia de plata la termenul scadent. Beneficiarul poate contesta in scris valoarea facturilor pana cel tarziu la data scadentei. Necontestarea valorii facturilor in acest termen va semnifica acceptarea acestora.

3.5 In cazul in care Beneficiarul nu achita Factura lunara in termen de 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii, va suporta penalitati de intarziere in valoare de 1% pe zi calendaristica de intarziere, aplicabila debitului neachitat, calculata din prima zi dupa expirarea termenului de plata prevazut in contract, pana la data efectuarii platii, inclusiv cu acea data. Partile sunt de acord ca valoarea penalitatilor poate depasi valoarea debitului principal.

3.6 In ceea ce priveste posibilitatea de utilizare a Aplicatiei in cazul intarzierilor la plata Facturii lunare, partile sunt de acord ca in primele 10 zile calendaristice dupa expirarea termenului de plata prevazut la art.3.3. de mai sus, Beneficiarul isi pastreaza dreptul de acces si de utilizare a Aplicatiei. Incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului indicat, dreptul Beneficiarului de acces si de utilizare a Aplicatiei va fi suspendat pana la achitarea integrala a sumelor datorate (atat valoarea Facturilor lunare neachitate, cat si valoarea penalitatilor de intarziere).

Art.4. UTILIZAREA APLICATIEI

4.1 Utilizarea Aplicatiei RESTOGRAF MANAGER este permisa numai in conformitate cu prevederile prezentului Contract.

4.2 Beneficiarul nu poate copia Aplicatia RESTOGRAF MANAGER, sau parti din aceasta, nu poate dezasambla, decompila, decoda sau converti in alt limbaj, adapta, sau modifica Aplicatiile.

4.3 Datorita naturii Aplicatiei livrate, Prestatorul nu garanteaza utilizarea fara intrerupere sau fara erori a acesteia. Aplicatia RESTOGRAF MANAGER nu se va conforma niciunei cerinte referitoare la performanta sau garantie, Prestatorul neputand fi considerat responsabil in cazul intreruperii functionarii Aplicatiilor sau in cazul in care ar interveni erori pe parcursul utilizarii Aplicatiilor de catre Beneficiar.

Art.5. LIMITAREA RASPUNDERII PRESTATORULUI

5.1 Prestatorul pune la dispozitia Beneficiarului Aplicatia RESTOGRAF MANAGER cu buna credinta, in sistemul de servicii in care acesta depune toate diligentele pentru indeplinirea obiectului Contractului, si niciuna dintre obligatiile asumate de Prestator prin prezentul Contract nu este obligatie de rezultat.

5.2 Prestatorul nu garanteaza Beneficiarului vreun numar de rezervari prin Aplicatii si nu garanteaza ca rezervarile efectuate prin Aplicatii vor fi onorate.

5.3 Prestatorul nu garanteaza disponibilitatea continua a site-ului si/sau aplicatiilor si/sau functionarea permanenta a acestora in parametri tehnici optimi.

5.4 Informatiile din site-ul www.restograf.ro sau aplicatia RESTOGRAF MANAGER pot fi oricand modificate, avand in vedere natura interactiva a sistemului.

5.5 Prestatorul nu garanteaza faptul ca informatiile regasite pe site-ul www.restograf.ro  sau in Aplicatii sunt corecte, detaliate sau verificate.

5.6 Prestatorul nu va fi raspunzator pentru pierderea de profit/venit, pierderea de date sau nerealizarea unei eficientizari a costurilor, pierderea oportunitatii de a incheia o afacere, pierderea clientelei sau a reputatiei, precum si pentru orice alt prejudiciu sau dauna indirecta suferita de Beneficiar, care decurg din, sau se refera la acest Contract.

Art.6. OBLIGATII ALE PARTILOR

6.1 Prestatorul se obliga:

a) Sa asigure prestarea serviciilor ce constituie obiectul prezentului Contract, pentru toata durata de valabilitate a acestuia;

b) Sa depuna toate diligentele pentru mentinerea in stare de functionare a serverelor pe care sunt instalate Aplicatiile;

c) In cazul in care pe parcursul derularii contractului, apar eventuale anomalii in functionarea Aplicatiilor, Prestatorul se obliga sa le inlature in cel mai scurt timp posibil;

Prestatorul se obliga sa comunice Beneficiarului de indata, in scris, declansarea procedurii insolventei asupra sa;

6.2 Beneficiarul se obliga:

a) sa achite Facturile lunare in conditiile si cu respectarea termenelor prevazute in prezentul contract;

b) sa nu dezvaluie datele de logare pentru utilizarea Aplicatiei catre terti, cu exceptia propriului personal angajat, sub sanctiunea platii de penalitati reprezentand valoarea Facturii lunare pentru intreaga durata contractuala, pentru fiecare dezvaluire;

c) sa isi asume intreaga responsabilitate pentru introducerea informatiilor si datelor in Aplicatie;

d) sa nu utilizeze Aplicatia fara plata facturilor emise in baza prezentului contract, in termenul stabilit;

e) sa raspunda  pentru orice acte sau fapte pe care le face in activitatea sa prin folosirea Aplicatiei oferite in baza prezentului contract;

f) sa aduca la cunostinta Prestatorului, in cel mai scurt timp, orice sesizare privind nefunctionalitatea Aplicatiei si sa asigure oferirea informatiilor solicitate de reprezentantii Prestatorului ca urmare a sesizarii;

g) Beneficiarul nu are si nici nu va dobandi alte drepturi asupra Aplicatiilor, cu exceptia dreptului neexclusiv de utilizare, in conditiile si cu respectarea prezentului contract;

h) Prin semnarea prezentului contract, Beneficiarul declara ca a luat la cunostinta de Termenii si conditiile generale publicate pe site-ul http://www.restograf.ro. Termenii si conditiile sunt parte integranta a acestui contract. 

i) Beneficiarul se obliga sa comunice Prestatorului de indata, in scris, orice modificare a datelor furnizate la incheierea prezentului Contract, cat si declansarea procedurii insolventei asupra sa.

j) Beneficiarul se obliga sa nu anuleze nicio Rezervare primita prin intermediul Aplicatiilor pentru o perioada de minim 30 de minute dupa ora pentru care Rezervarea a fost efectuata.

k) Beneficiarul se obliga sa onoreze toate Rezervarile efectuate prin intermediul Aplicatiilor, sub sanctiunea platii unei penalitati in valoare de 500 EURO + TVA pentru fiecare Rezervare neonorata din initiativa sa. Partile sunt de acord ca, in cazul in care rezervarile neonorate de Beneficiar se ridica la un numar de 3 Rezervari, prezentul Contract inceteaza de drept, fara indeplinirea niciunei formalitati legale si fara interventia instantei, cu blocarea de indata a dreptului Beneficiarului de acces si de utilizare a Aplicatiilor. In acest caz, Beneficiarul va plati Prestatorului si daune interese evaluate anticipat de parti la contravaloarea serviciilor contractate, pentru intreaga durata contractuala.

Art.7. DECLARATII SI GARANTII GENERALE ALE PARTILOR

7.1 Fiecare Parte declara si garanteaza celeilalte Parti ca:

a) Este o societate constituita in mod legal, organizata si in buna stare de functionare conform legilor din jurisdictia in care este organizata, are deplina capacitate si autoritate legala pentru a-si asuma si executa termenii si conditiile prezentului Contract, si pentru a emite si preda toate documentele prevazute in acest Contract, si a luat toate masurile necesare pentru a conferi aceasta capacitate si autoritate si persoanelor care semneaza prezentul Contract, si s-au obtinut toate documentele ce trebuiau emise in numele sau potrivit prezentului Contract; pentru incheierea, executarea si derularea prezentului Contract nu mai este necesara realizarea, obtinerea sau acordarea niciunei autorizatii, consimtamant, renuntare, inregistrare sau calificare din partea oricarei terte persoane, inclusiv organe, organisme sau institutii publice.

b) Prezentul Contract este aprobat, incheiat si executat in mod corespunzator si este si va reprezenta un angajament legal, valabil si obligatoriu pentru fiecare din Parti.

c) Prezentul Contract nu se afla in contradictie si nu incalca niciun alt acord la care este parte una din Parti si/sau orice alta obligatie asumata de una din Parti.

d) Securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca). Partile se obliga sa respecte prevederile legislatiei in vigoare privind sanatatea si securitatea in munca si sa asigure supravegherea medicala a angajatilor proprii prin serviciile de medicina muncii, sa acorde angajatilor aflati in subordine echipament individual de protectie adecvat factorilor de risc, in functie de natura serviciilor prestate. Partile se obliga sa supravegheze si sa stabileasca responsabilitatile angajatilor din subordine. In conditiile producerii unor evenimente de munca, partile au obligatia de a anunta imediat producerea accidentului, in conformitate cu procedura mentionata in legislatia in vigoare, de ,,a nu modifica starea de fapt si imprejurarile care au condus la producerea accidentului”, comunicarea si inregistrarea accidentului se va face de catre fiecare angajator in parte.

Art.8. DECLARATII SI GARANTII GENERALE ALE PARTILOR

8.1 Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza de fiecare dintre Parti in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare „Regulamentul general privind protectia datelor” sau “Regulamentul”).

8.2 Pe toata durata desfasurarii relatiilor contractuale, Partile se obliga in mod expres sa se conformeze si sa respecte reglementarile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, atat cele generale prevazute in Regulament, cat si cele speciale adoptate de autoritatile nationale sau europene.

8.3 In baza prezentului Contract, fiecare dintre Parti prelucreaza atat date personale ale celeilalte Parti, cat si date personale ale utilizatorilor Aplicatiei.

8.4 In raportul dintre Parti, datele cu caracter personal prelucrate sunt cele ale persoanelor desemnate in vederea desfasurarii prezentului Contract: datele persoanelor de contact, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice („persoane vizate”).

a) Temeiul juridic al prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament, respectiv: „prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract”;

b) Scopurile pentru care partile contractuale prelucreaza datele cu caracter personal: incheierea si desfasurarea contractului incheiat intre parti.

c) Datele care urmeaza a fi prelucrate sunt: nume, prenume, functie detinuta in cadrul partii contractante, numar telefon, adresa de e-mail si orice alte date necesare pentru temeiurile si scopurile mai sus mentionate.

d) Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre Parti pe durata executarii prezentului contract, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale, inclusiv obligatiile de arhivare. Dupa implinirea duratelor de arhivare, Partile pot anonimiza datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua in continuare diverse prelucrari statistice.

e) Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate numai limitat în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate si pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract.

f) Fiecare dintre Parti va implementa masuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale ale persoanelor vizate împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

g) Partile se vor asigura că accesul la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate este limitat la personalul implicat in desfasurarea contractului si/sau persoanele imputernicite in mod special de catre fiecare dintre ele.

8.5 In ce priveste datele personale ale utilizatorilor Aplicatiei, se regasesc in Anexa 3 la prezentul Contract detalii cu privire la obiectul si durata prelucrarii, natura si scopul prelucrarii, tipul de date cu caracter personal prelucrate.

Art.9. CONFIDENTIALITATE

9.1 Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract.

9.2 Informatia Confidentiala este orice informatie care emana de la Parti cu acest titlu, privitoare la Aplicatie si contract si care nu este cunoscuta de cealalta Parte din alte surse. Termenul de Informatii Confidentiale include dar nu se limiteaza la:

 • toate informatiile transmise de o Parte celeilalte Parti;
 • informatii confidentiale ale unor terte parti dezvaluite unei Parti de catre cealalta, ca urmare a oricarui acord de confidentialitate incheiat intre detinatorii unor asemenea informatii si partea implicata;
 • termenii si conditiile acestui contract.

9.3 Partile nu vor dezvalui public si nu vor raspandi Informatiile Confidentiale nimanui altcuiva decat angajatilor proprii, care au nevoie sa cunoasca aceste informatii. Daca este necesara implicarea unei terte parti, trebuie incheiate acorduri de confidentialitate inaintea autorizarii oricarei terte parti. Partile sunt de acord sa accepte si sa foloseasca Informatiile Confidentiale numai pentru urmarirea relatiilor reciproce de afaceri.

9.4 Fiecare Parte este de acord sa nu foloseasca in alt mod Informatiile confidentiale in propriul beneficiu sau al unui tert, fara o aprobare prealabila in scris a unui reprezentant autorizat al partii emitente pentru fiecare caz in parte.

9.5 Incalcarea de catre oricare dintre parti a obligatiei de confidentialitate va da nastere, in sarcina partii aflate in culpa, a unei obligatii de plata, cu tiltul de daune-interese.

9.6 Clauza de confidentialitate opereaza pe durata de valibilitate a prezentului Contract precum si pentru o perioada de 5 ani dupa incetarea prezentului contract.

Art.10. FORTA MAJORA

10.1 Se intelege prin caz de forta majora acel eveniment absolut imprevizibil si de neinlaturat produs ulterior perfectarii Contractului, precum: incendiu, cutremur, orice alta calamitate naturala, razboi etc., care face imposibila executarea obligatiilor contractuale de catre una sau ambele Parti.

10.2 Partea care invoca vreunul din evenimentele mai sus mentionate este obligata sa-l aduca la cunostinta celeilalte Parti in cel mai scurt timp posibil dupa producerea acestuia si sa probeze existenta acestuia prin documente justificative emise de autoritatile legale competente imediat ce acest lucru este posibil. Aplicarea prezentului Contract va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a aduce atingere drepturilor si obligatiilor Partilor nascute anterior aparitiei cazului de forta majora.

10.3 Partea contractanta care a fost impiedicata sa-si execute obligatiile datorita interventiei cazului de forta majora, va trebui sa-si reia indeplinirea obligatiilor decurgand din prezentul Contract imediat dupa incetarea cazului de forta majora.

10.4 Daca evenimentul de forta majora dureaza mai mult de 60 (saizeci) de zile calendaristice, prezentul Contract se considera incetat de drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati.

Art.11. NOTIFICARI

11.1 Toate notificarile, cererile, inregistrarile si alte documente intre Parti, date sau solicitate in baza prezentului Contract, vor fi realizate in scris, in limba romana. Toate aprobarile, cererile si celelalte comunicari realizate in baza prezentului Contract se vor preda personal sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau prin email, la adresele Partilor din Anexa 1, exceptand cazul in care se convine altfel, in scris.

11.2 Orice notificare se va considera predata (i) la data confirmarii de primire, in cazul in care comunicarea are loc prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau (ii) la data primirii emailului de catre destinatar, daca se trimite prin email, sau (iii) la data de predare sau primire, daca se preda personal, in timpul programului normal de lucru.

Art.12. ACHIZITIA DE TERMINALE. LIVRARE. GARANTIE LEGALA

12.1 In cazul in care Beneficiarul achizitioneaza Terminale (computer sau tableta), acestea vor fi livrate in decurs de cel mult 30 de zile de la incheierea prezentului Contract. In cazul nerespectarii acestui termen, Beneficiarul va acorda un termen suplimentar de livrare de minim 10 zile.

12.2 Livrarea Terminalului se va face prin curier sau personal cu proces verbal de predare-primire, la adresa specificata de Beneficiar in prezentul Contract. In cazul in care nu se poate livra comanda, din motive independente de vointa Prestatorului, ca de exemplu (dar fara a se limita la):

(i) Beneficiarul nu poate fi contactat de catre curier,

(ii) coletul nu se poate livra ca urmare a unor amanari repetate ale Beneficiarului (maxim 3 amanari sunt acceptate),

(iii) Beneficiarul refuza preluarea coletului, comanda va fi automat anulata, fara posibilitatea Beneficiarului de a solicita niciun fel de despagubiri in acest sens, cu exceptia returnarii sumelor achitate anticipat pentru respectivul Terminal, daca este cazul. In cazurile de anulare a comenzilor, costurile aferente returnarii sumelor achitate anticipat vor fi suportate de catre Beneficiar.

12.3 Terminalul ramane proprietatea Prestatorului pana la achitarea sa integrala de catre Beneficiar, transferul dreptului de proprietate catre Beneficiar avand loc prin plata ultimei rate lunare, conform Anexei 1 la prezentul Contract.

12.4 In cazul suspendarii dreptului Beneficiarului de acces si de utilizare a Aplicatiei, prevazut la art. 3.6 de mai sus, indiferent care ar fi la acel moment valoarea neachitata din pretul Terminalului, Beneficiarul are obligatia de a-l restitui in posesia Prestatorului de indata dar nu mai tarziu de 10 zile calendaristice (calculate de la data suspendarii accesului), in perfecta stare de functionare si integritate fizica, sub sanctiunea platii de penalitati de intarziere de 1% pe zi, aplicate asupra pretului integral al Terminalului, asa cum este acesta indicat in Anexa 1.

12.5 Partile sunt de acord ca, in cazul in care Terminalul nu este in stare de functionare si integritate fizica, constatata printr-un proces verbal incheiat cu ocazia restituirii, Beneficiarul are obligatia achitarii pretului Terminalului, indicat in Anexa 1, intr-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data procesului verbal; in cazul nerespectarii termenului de plata, devin aplicabile prevederile art.12.4 cu privire la penalitatile de intarziere.

12.6 Riscul de pierdere sau de deteriorare a Terminalului este transferat catre Beneficiar in momentul in care acesta intra in posesia fizica a Terminalului. Cu toate acestea, riscul este transferat Beneficiarului in momentul livrarii terminalului catre transportator, daca transportatorul a fost insarcinat de catre Beneficiar sa transporte terminale, iar aceasta optiune nu a fost oferita de catre Prestator, fara a aduce atingere drepturilor Beneficiarului fata de transportator.

12.7 Terminalul achizitionat in temeiul prezentului Contract beneficiaza de garantie legala, conform legii, astfel cum este aplicata de fiecare producator in parte.

Art.13. INCETAREA CONTRACTULUI

13.1 Prezentul contract inceteaza in urmatoarele conditii:

a) prin acordul de vointa al partilor;

b) odata cu expirarea termenului prevazut in contract, conform prevederilor art. 2.2 de mai sus;

c) In cazul in care Beneficiarul nu isi executa vreuna dintre obligatiile asumate prin prezentul Contract si nu remediaza aceasta situatie in termen de maxim 10 zile calendaristice de la emiterea de catre Prestator a unei notificari in acest sens, Prestatorul are dreptul sa rezilieze prezentul Contract printr-o declaratie unilaterala de reziliere, fara alta formalitate legala si fara interventia instantei, cu efect din data emiterii.

d) Oricare dintre parti are dreptul de a denunta unilateral prezentul Contract, cu un preaviz transmis in scris celeilalte parti, cu cel putin 30 zile inainte de data incetarii.

13.2 Incetarea Contractului nu are efecte asupra obligatiilor devenite anterior scadente intre parti.

Art.14. CLAUZE DE VALIDITATE

14.1 In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor fi declarate ilegale, nule sau inaplicabile, aceasta nu va afecta legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea oricarei alte prevederi a Contractului care, prin urmare, va ramane in intregime legala, valabila si aplicabila. In masura permisa de lege, orice prevedere ilegala, nula sau inaplicabila va fi inlocuita cu o prevedere valabila care va implementa scopul comercial si economic al prevederii ilegale, nule sau inaplicabile.

ANEXA 3

PREAMBUL

Conform Regulamentului, fiecare dintre Parti (Operatori) stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, utilizatori ai Aplicatiei:

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

Nume – pentru identificarea utilizatorului in Aplicatie si adresarea personalizata din comunicare, e-mail si/sau aplicatie mobil

Prenume – pentru identificarea utilizatorului in Aplicatie si adresarea personalizata din comunicare, e-mail si/sau aplicatie mobil

Telefon – necesar pentru validarea rezervarilor efectuate de catre Beneficiar

E-mail – pentru identificarea unica a contului creat in platforma si trimiterea de emailuri tranzactionale in ce priveste serviciul oferit

Data nasterii – pentru acordarea unui cadou aniversar

Sex – pentru adresarea personalizata din comunicare, e-mail si/sau aplicatie mobil

1. CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE

Utilizatorii Aplicatiei, clienti ai Prestatorului sau ai Beneficiarului

2. OBLIGATIILE PARTILOR

a) sa prelucreze datele personale ale persoanelor vizate numai in scopul ce constituie obiectul Contractului.

b) sa garanteze confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate.

c) sa se asigure ca persoanele autorizate sa prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate fie s-au obligat in mod expres, fie au o obligatie legala sa pastreze confidentialitatea.

d) sa se asigure ca persoanele autorizate sa proceseze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate au primit o instruire adecvata privind protectia acestor date.

e) sa ia in considerare principiile protectiei datelor inca din faza de proiect, precum si aplicarea lor implicita.

f) sa garanteze persoanelor vizate de prelucrare drepturile prevazute de Regulament: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a solicita rectificarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate, dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate, dreptul de restrictionare a procesarii, dreptul la portabilitate, dreptul de a formula obiectii cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a cere anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, dreptul de a se adresa autoritatii de supraveghere si instantelor judecatoresti competente.

g) sa ia masuri tehnice si organizatorice eficiente si rezonabile pentru a asigura o protectie adecvata drepturilor persoanelor vizate, conform legislatiei privind protectia datelor personale.

h) Sa raspunda cererilor relative la exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

De asemenea, Prestatorul are obligatia sa furnizeze persoanelor vizate de la care s-au colectat date personale la crearea contului in Aplicatie toate informatiile prevazute de art. 13 din Regulament:

 • identitatea si datele de contact ale Prestatorului;
 • datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, daca a fost numit;
 • scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal;
 • existenta dreptului de acces la datele personale, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor;
 • existenta dreptului de a retrage consimtamântul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamântului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a depune o plângere in fata unei autoritati de supraveghere.

3. NOTIFICAREA INCALCARII SECURITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1 In cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, conform art. 33 din Regulament, fiecare dintre Parti notifica acest lucru autoritatii de supraveghere, fara intarzieri nejustificate si daca este posibil in termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunostinta de aceasta.

3.2. In acelasi timp, fiecare dintre Parti o notifica pe cealalta cu privire la orice incalcare a datelor cu caracter personal, in acelasi termen de cel mult 72 ore in care are obligatia notificarii autoritatii de supraveghere, prin posta electronica si fax la datele de contact din Contract.

3.3. Notificarea trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

 • sa descrie natura incalcarii datelor cu caracter personal, inclusiv, daca este posibil, categoriile si numarul aproximativ al persoanelor vizate in cauza, precum si categoriile si numarul aproximativ de inregistrari de date cu caracter personal in cauza;
 • sa comunice numele si datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor sau ale altei persoane de contact de la care pot fi obtinute mai multe informatii;
 • sa descrie consecintele probabile ale incalcarii securitatii datelor cu caracter personal;
 • sa descrie masurile luate sau propuse spre a fi luate pentru a remedia incalcarea datelor cu caracter personal,
 • sa descrie masurile de atenuare a eventualelor prejudicii/ efecte negative.

3.4. In masura in care in mod obiectiv si justificat nu este posibila furnizarea informatiilor in termenul de 72 de ore, informatiile pot fi furnizate si in etape, pe masura ce detaliile privind incalcarea cu privire la datele personale devin disponibile.

3.5. Notificarile prevazute in temeiul prezentului articol se comunica fara intârzieri nejustificate.

4. MASURI DE SECURITATE

4.1. Avand in vedere stadiul actual al tehnicii, costurile implementarii si natura, contextul si scopurile prelucrarii, precum si riscul cu diferite grade de probabilitate si gravitate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, fiecare dintre Parti va prelucra datele personale ale celeilalte si ale persoanelor vizate punand in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzator acestui risc, inclusiv, dupa caz, masurile mentionate de art. 32 alin. (1) din Regulament.

4.2. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, fiecare dintre Parti trebuie sa ia in considerare riscurile prezentate de activitatea de prelucrare, in special in cazul unei brese in siguranta datelor cu caracter personal.

4.3. Pentru a asigura un nivel de securitate adecvat, fiecare dintre Parti se obliga sa puna in aplicare masuri stricte de securitate, cum ar fi, dar fara a se limita la:

 • capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea si rezistenta continue ale sistemelor si serviciilor de prelucrare;
 • capacitatea de a restabili in timp util disponibilitatea si accesul la date cu caracter personal in cazul unui incident de natura fizica sau tehnica;
 • un proces de testare si evaluare periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii prelucrarii.

5. DURATA PRELUCRARII DATELOR

5.1. In termen de 30 de zile de la data incetarii Contractului, Beneficiarul are obligatia de a sterge toate datele personale ale persoanelor vizate, in posesia carora a intrat in temeiul Contractului semnat cu Prestatorul.

5.2. In acelasi termen, Prestatorul este indreptatit sa solicite in scris Beneficiarului:

 • sa ii returneze prin transfer de fisiere securizat, intr-un format rezonabil, o situatie completa a tuturor datelor personale prelucrate;
 • sa stearga datele personale prelucrate in temeiul Contractului.

5.3. Beneficiarul va furniza Prestatorului o confirmare scrisa a faptului ca a sters datele personale ale acestuia in termen de cel mult 45 de zile de la data incetarii contractului.

6. RESPONSABILII CU PROTECTIA DATELOR

Daca Partile si-au desemnat responsabili cu protectia datelor in conformitate cu art. 37 din Regulament, se obliga sa isi comunice reciproc numele si datele de contact.

7. REGISTRELE DE EVIDENTA A CATEGORIILOR DE ACTIVITATI DE PRELUCRARE

 • Fiecare dintre Parti are obligatia sa pastreze o evidenta scrisa a tuturor categoriilor de activitati de prelucrare efectuate, care va contine:
 • numele si datele de contact ale fiecarei parti (ca Operator), ale celeilalte Parti (ca Operator asociat), ale propriului reprezentant si ale propriului responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, daca a fost numit;
 • scopurile prelucrarii;
 • descriere a categoriilor de persoane vizate si a categoriilor de date cu caracter personal;
 • categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din tări terte sau organizatii internationale;
 • dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o tară tertă sau o organizatie internatională, inclusiv identificarea tării terte sau a organizatiei internationale respective;
 • termenele-limită preconizate pentru ştergerea diferitelor categorii de date;
 • descriere generală a măsurilor tehnice şi organizatorice, incluzând, printre altele:
  • capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor prin masuri specifice de protectie a sistemelor si serviciilor de prelucrare;
  • capacitatea de a restabili in timp util disponibilitatea si accesul la datele cu caracter personal in cazul unui incident de natura fizica sau tehnica;
  • un proces de testare si evaluare periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii prelucrarii.